Pozvánka na 24. zasadanie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 23. februára 2022 o 17:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 6. Interpelácie poslancov
 7. Voľba predsedu Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva
 8. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly vykonanej na základe Uznesenia
  č. 2021/2-17
 9. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2021
 10. Správa HK z kontroly dotácií za rok 2021
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Marianka
  na I. polrok 2022
 12. Stanovisko kontrolóra obce Marianka  k návrhu programovému viacročného rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 13. Návrh programového rozpočtu na roky 2022-2023-2024
 14. Schválenie poskytnutia dotácii z rozpočtu obce Marianka pre občianske združenia na rok 2022
 15. Predĺženie splatnosti pôžičiek Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., Marianka
 16. Výstavba miestnej komunikácie v lokalite pod ihriskom
 17. Rôzne, diskusia
 18. Záver

S pozdravom

                                                                                                                Ing. Eugen Jeckel, v.r.

                                                                                                                            starosta

Posledná úprava 17.02.2022