Pozvánka na 25. zasadanie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 09. marca 2022 o 17:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

 

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 6. Interpelácie poslancov
 7. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly vykonanej na základe Uznesenia
  č. 2021/2-17
 8. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2021
 9. Správa HK z kontroly dotácií za rok 2021
 10. Návrh Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi obcou a cirkvou – humanitárna pomoc Ukrajine
 11. Návrh programového rozpočtu na roky 2022-2023-2024
 12. Schválenie poskytnutia dotácii z rozpočtu obce Marianka pre občianske združenia na rok 2022
 13. Výstavba miestnej komunikácie v lokalite pod ihriskom
 14. Rôzne, diskusia
 15. Záver

 

S pozdravom           

 

                                                                                               Ing. Eugen Jeckel, v.r.

                                                                                                          starosta

Posledná úprava 03.03.2022