Pozvánka na 26. zasadanie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 23. marca 2022 o 17:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

 

s navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
  3. Schválenie programu ObZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
  6. Interpelácie poslancov
  7. Schválenie poskytnutia dotácii z rozpočtu obce Marianka pre občianske združenia na rok 2022
  8. Výstavba miestnej komunikácie v lokalite pod ihriskom
  9. Rôzne, diskusia
  10.  Záver

 

S pozdravom           

 

                                                                                               Ing. Eugen Jeckel, v.r.

                                                                                                          starosta

Posledná úprava 17.03.2022