Pozvánka na 27. zasadanie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 06. apríla 2022 o 17:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 6. Diskusia
 7. I. zmena rozpočtu
 8. Návrh Zmluvy o prevode účelovej komunikácie na ul. Nad Bednárovým
 9. Návrh Zmluvy o prevode vodnej stavby na ul. Nad Bednárovým
 10. Návrh VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia
 11. Borinská
 12. Sprava starostu o rokovaniach s VMBB (kanalizácia Štúrova)
 13. Dopravné značenie v Marianke
 14. Aktualizácia projektu cyklotrasy
 15. Interpelácie poslancov
 16. Rôzne
 17. Záver

S pozdravom           

                                                                                            Ing. Eugen Jeckel, v.r.

                                                                                                          starosta

Posledná úprava 31.03.2022