Pozvánka na 28. zasadanie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 22. júna 2022 (streda) o 17:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 6. Interpelácie poslancov
 7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021
 8. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021
 9. Záverečný účet za rok 2021
 10. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k 30.3.2022
 11. Použitie rezervného fondu
 12. I. zmena rozpočtu
 13. Zmluva o prevode účelovej komunikácie Nad Bednárovým
 14. Schválenie úväzku starostu obce Marianka a počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Marianky pre volebné obdobie 2022 – 2026
 15. Rôzne, diskusia
 16. Záver

S pozdravom                                                                                             

                                                                                            Ing. Eugen Jeckel, v.r.

                                                                                                          starosta

Posledná úprava 15.06.2022