Pozvánka na 29. zasadanie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 28. júna 2022 (utorok) o 17:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 6. Interpelácie poslancov
 7. Použitie rezervného fondu
 8. I. zmena rozpočtu
 9. Zmluva o prevode účelovej komunikácie Nad Bednárovým
 10. Schválenie úväzku starostu obce Marianka a počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Marianky pre volebné obdobie 2022 – 2026
 11. Predloženie účtovnej závierky Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., za rok 2021
 12. Rôzne, diskusia
 13. Záver

S pozdravom           

                                                                                  

                                                                                            Ing. Eugen Jeckel, v.r.

                                                                                                          starosta

Posledná úprava 23.06.2022