Pozvánka na 30. zasadnutie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13 odsek 4 písm. a) zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke,

ktoré sa uskutoční

dňa 20.07.2022 (streda) o 17:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu ObZ
 4. Schválenie úväzku starostu obce Marianka a počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Marianky pre volebné obdobie 2022 – 2026
 5. Kontrola plnenia uznesení, Zrušenie uznesení č. 2011/4-10, 2013/12-13, 2015/5-5
 6. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 7. Diskusia
 8. Interpelácie poslancov
 9. Dohoda o urovnaní – vodovod Borinská
 10. Použitie rezervného fondu
 11. I. zmena rozpočtu
 12. Zmluva o prevode účelovej komunikácie Nad Bednárovým
 13. Znižovanie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia v obci Marianka
 14. Predloženie účtovnej závierky Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., za rok 2021
 15. Rôzne
 16. Záver

                                                                               

                                                                                            Ing. Eugen Jeckel, v.r.

                                                                                                          starosta

Posledná úprava 14.07.2022