Pozvánka na 31. zasadnutie ObZ

Späť

P O Z V Á N K A
V súlade s § 13 odsek 4 písm. a) zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam 
31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, 
ktoré sa uskutoční 
dňa 14.09.2022 (streda) o 17:00 hod. 
v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke

s navrhovaným programom:
1.    Otvorenie zasadnutia.
2.    Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa.
3.    Schválenie programu OZ.
4.    Kontrola plnenia uznesení.
5.    Informácia starostu obce o činnosti obecného úradu. 
6.    Potvrdenie Uznesenia č. 2022/8-9 zo dňa 20.07.2022. 
7.    Interpelácie poslancov.
8.    Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30.6.2022.
9.    II. zmena rozpočtu.
10.    Zámer odpredaja majetku obce – parcela č. 375/1. 
11.    Zámer prenájmu majetku obce – mliečny program pre deti v ZŠ. 
12.    Predĺženie splatnosti pôžičiek Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., Marianka. 
13.    Návrh Smernice, ktorou sa upravujú podmienky prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Polyfunkčnom centre, Štúrova ulica 9, Marianka, telocvične nachádzajúce sa v Základnej škole, Námestie 4. apríla 16, Marianka a postup pri uzatváraní zmlúv o prenájme.
14.    Rôzne, diskusia.
15.     Záver.


                                                                 Ing. Eugen Jeckel, v.r.
                                                                         starosta

Posledná úprava 08.09.2022