Pozvánka na pokračovanie 17. zasadania OZ

Späť

POKRAČOVANIE 

17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční 
dňa 14.06.2021 o 17:00 hod. 
v spoločenskej sále obce na Štúrovej ul. č. 9 v Marianke

 

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

pokračovanie 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční 
dňa 14.06.2021 o 17:00 hod. 
v spoločenskej sále obce na Štúrovej ul. č. 9 v Marianke

s navrhovaným programom:
1.    Otvorenie zasadnutia.
2.    Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa.
3.         Schválenie programu OZ.
4.    Kontrola plnenia uznesení.
5.          Informácia zástupcu starostu o činnosti obecného úradu.
6.          Interpelácie poslancov.
7.    Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly účelovosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých obcou za rok 2020.
8.         Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020.
9.         Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020.
10.     Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020.
11.     Použitie rezervného fondu.
Rokovanie ObZ 9.6.2021 bolo prerušené.

Neprerokované body rokovania na ObZ:
12.     Schválenie poskytnutia dotácii z rozpočtu obce Marianka pre občianske združenia na rok 2021.
13.     II. zmena programového rozpočtu.
14.     Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. 
15.    Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov na vybudovanie retardéra na Ceste na Ovsisku.
16.     Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov obce použitých na vyrovnanie vzťahov so spoločnosťou STAVEKO.
17.     Sadzobník poplatkov k prevádzke multifunkčného ihriska.
18.     Zmluva o nájme nehnuteľností (predmet účelu: Marianka-splašková kanalizácia-Borinská ul.). 
19.     Rôzne, diskusia.
20.     Záver.

S pozdravom                        

                                                                                                                              Ing. Eugen Jeckel, v.r.
                                                                                                                                 zástupca starostu

Posledná úprava 10.06.2021