Pozvánka na 12. zasadanie OZ v Marianke

Späť

P O Z V Á N K A

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční
dňa 27.novembra 2020 o 16:00 hod.

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke  

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu OZ
 4. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 5. Interpelácie poslancov
 6. Kontrola plnenia uznesení
 7. Kontrola vedenia pokladne obce a dodržiavania súvisiacich predpisov za obdobie I. polrok 2020
 8. Informácia o odstúpení z funkcie a menovanie predsedu Školskej komisie
 9. Informácia o odstúpení z funkcie člena Rady školy pri Základnej škole delegovaného zriaďovateľom
 10. Žiadosť o nájomnú zmluvu na potraviny
 11. Prerokovanie k Protestu prokurátora - VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Marianka
 12. Návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Marianka
 13. Prerokovanie k Protestu prokurátora - Uznesenie č. 2020/3-20 zo dňa 16.06.2020 – územný plán zón
 14. Žiadosť o zrušení vecného bremena medzi Obcou Marianka a p. Sabovou
 15. Žiadosť o odsúhlasenie vzatia úveru Polyfunkčný dom, Štúrova 9
 16. Použitie rezervného fondu
 17. III. zmena programového rozpočtu
 18. Žiadosť o dotáciu: AC NABÍJAČKA PRE PV
 19. Zmluva o podnájme s JK Marianka, o.z., Marianka
 20. Rôzne, diskusia
 21. Záver

 

S pozdravom                                                            

 

                                                                                                 Ing. Dušan Statelov v.r.

                                                                                                           starosta

Poznámka:

Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu bude zabezpečené on-line vysielanie rokovania obecného zastupiteľstva cez zastupiteľstvo.sk a otázky verejnosti do diskusiu môžete zasielať cez platformu sli.do (č. udalosti #81421).

 

 

Program 12. zasadania vo formáte .pdf.

Posledná úprava 23.11.2020