Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania

návrh podľa ust. §37 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vo veci vydania stavebného povolenia v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na stavbu "Rodinný dom SO 01, Rodinný dom SO 02, Altánok SO 03", na pozemku parcela č. 932/1 a 932/58 k.ú. Marianka obec Marianka. Prístup k stavbe a NN prípojka je cez parc. č. 934/1 k.ú. Marianka.

 

Zverejnené: 30.10.2023

Zvesené:

Posledná úprava 31.10.2023