Výrub stromov – parc. č. 1077 – zastavaná plocha a nádvorie

Späť

 

Výrub stromov – parc. č. 1077 – zastavaná plocha a nádvorie,  v k. ú. Marianka

 

Dátum zverejnenia: 27.10.2021

 

Informácia o začatí správneho konania

 

            Obec Marianka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

 

oznamuje

 

začatie  správneho konania sp. č. j. 1301/637/2021 v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Mgr. art. Marek Bubnič, Karpatská 24/135,  900 33 Marianka, o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromu parc. č. 1077 – zastavaná plocha a nádvorie,  v k. ú. Marianka. Dôvodom je  ohrozovanie osôb a majetku.

 

            V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t. j. do 04.11.2021 na adresu katarina.szabova@marianka.sk.

 

Posledná úprava 27.10.2021