Výrub stromov – parc. č. 163/4 – záhrada

Späť

Výrub stromov – parc. č. 163/4 – záhrada,  v k. ú. Marianka

 

Dátum zverejnenia: 27.10.2021

 

Informácia o začatí správneho konania

 

            Obec Marianka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

 

oznamuje

 

začatie  správneho konania sp. č. j. 1300/638/2021 v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Matej Repaský, Jeséniova 34, 831 01 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromu parc. č. 163/4-záhrada,  v k. ú. Marianka. Dôvodom je nadmerné tienenie a  ohrozovanie osôb a majetku.

 

            V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t. j. do 04.11.2021 na adresu katarina.szabova@marianka.sk.

Posledná úprava 27.10.2021