Výrub stromov – parc. č. 34/11 – zastavaná plocha a nádvorie

Späť

Výrub stromov – parc. č. 34/11 – zastavaná plocha a nádvorie,  v k. ú. Marianka

 

Dátum zverejnenia : 25.01.2021

 

Informácia o začatí správneho konania

            Obec Marianka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp. č .j. 99/33/2021 v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Ervín Slávik, Štúrova 1,  900 33 Marianka, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu parc. č. 34/11 – zastavaná plocha a nádvorie,  v k. ú. Marianka. Dôvodom je  zlý zdravotný stav dreviny.

            V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 01.02.2021 na adresu katarina.szabova@marianka.sk.

Posledná úprava 25.01.2021