Výrub stromov – parc.č. 818/311 - trvalý trávnatý porast

Späť

Výrub stromov – parc.č. 818/311 – trvalý trávny porast,  v k.ú. Marianka

 

Dátum zverejnenia : 10.11.2020

 

Informácia o začatí správneho konania

 

            Obec Marianka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

 

oznamuje

 

začatie  správneho konania sp.č.j. 1552/907/2020 v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Mgr. Juraja Falťana, Košická 24, 821 09 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu parc. č. 818/311 – trvalý trávny porast,  v k.ú. Marianka. Dôvodom je  zlý zdravotný stav dreviny.

 

            V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 18.11.2020 na adresu katarina.szabova@marianka.sk.

Posledná úprava 10.11.2020