Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Späť

OZNAM - Výzva 

Lesy Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 2229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 

VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov,

ktorí do zverejnenie tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov, na uplatnenie postupu v zmysle zákona, t. j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Táto výzvy sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

 

Znenie celej výzvy spolu so zoznamom: TU

Posledná úprava 18.06.2021