Zámer obce Marianka prenajať majetok obce - osobitný zreteľ

Späť

Obec Marianka podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne: - nebytové priestory nachádzajúce sa v budove so súp. č. 1050, postavenej na pozemku registra C KN s parcelným č. 51/3, zapísaný na LV č. 2469, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 109,76 m2 , nachádzajúce sa v k. ú. Marianka.

Zámer obce Marianka zverejnený na úradnej a elektronickej tabuli - TU.

Posledná úprava 16.07.2020