Ponuka práce - riaditeľ/riaditeľka Materskej školy

Späť

OBEC MARIANKA, Obecný úrad, Školská 32, 900 33 Marianka

v  zmysle § 3 a § 4  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy  v Marianke (bez právnej subjektivity)

s predpokladaným nástupom do funkcie od 01. septembra 2022

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019
  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné  a riadiace schopnosti,
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
  v znení neskorších predpisov (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba)
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ“ do 6. júna 2022 do 15:00 hod. na adresu: Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené najneskôr 7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Neúplné prihlášky nebudú vyhlasovateľom akceptované. 

 

 

Posledná úprava 11.05.2022