Prijmeme zamestnanca/zamestnankyňu na stavebný úrad

Späť

vloženie inzerátu: 03.07.2021

aktualizované: 20.7.2021

 

Referent/referentka stavebného úradu

 

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer, skrátený pracovný pomer, dohoda

 

Náplň práce:

 • vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny podľa  stavebného  zákona
 • povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením podľa stavebného zákona,
 • povoľovanie terénnych úprav podľa stavebného zákona,
 • vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby podľa stavebného zákona,
 • vydávanie povolení na predčasné užívanie  stavby podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o dočasnom užívaní stavby podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o zmene v užívaní stavby podľa stavebného zákona,
 • nariaďovanie údržby stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje navrhnuté úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku podľa stavebného zákona,
 • povoľovanie alebo nariaďovanie odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa stavebného zákona,
 • nariaďovanie vykonania neodkladných zabezpečovacích prác podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o vyprataní stavby podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o zastavení prác na stavbe a zrušení stavebného povolenia podľa stavebného zákona,
 • nariaďovanie obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo obstaranie dokumentácie podľa stavebného zákona,
 • rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa stavebného zákona,
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
 • ústna a písomná komunikácia s úradmi (napr. Okresný úrad, prokuratúra a pod.).

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce podľa Kolektívnej zmluvy vyššie stupňa

 

Miesto výkonu práce:

Obecný úrad Marianka, Školská 32, Marianka


Termín nástupu:

ihneď

 

Mzdové podmienky (brutto): 

od 1.250 Eur - výška mzdy závisí od znalostí a praxe uchádzača (dohoda možná)

v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  a tiež v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

 

 

Požadované vzdelanie:

stredoškolské s maturitou  (nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie)

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (odborná spôsobilosť) - podmienka

 

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

 

Ostatné znalosti

MS Office – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Internet – pokročilý

 

Počet rokov praxe:

1

 

Prax na pozícií:

stavebný úrad

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť ...,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy,
 • vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, orientácia v platnej legislatíve hlavne,
 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov výhodou,
 • Znalosť fungovania samosprávy.

 

 

Počet voľných pracovných miest:

2

 

Požadované doklady, dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópia dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (ak uchádzač získal osvedčenie),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsah,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Všetky žiadosti zasielajte poštou na adresu: Obecný úrad Marianka, Školská 32, 900 33  Marianka, s uvedením hesla na obálke: „Výberové konanie - referent stavebného úradu“, alebo elektronickou poštou na adresu: prednosta@marianka.sk,  s uvedením hesla v predmete: „Výberové konanie - referent stavebného úradu“ najneskôr do 23.8.2021.

 

Priebeh výberového konania:

Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pracovnú pozíciu.

 

 

Posledná úprava 20.07.2021