Bystrická NN, VO, Rozhlas 2021

Späť

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou:
Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice - časť 2.“ 

Podľa ustanovenia 117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

  Názov organizácie: Obec Marianka
  Sídlo organizácie: Obecný úrad Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka 
  Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
  Meno priezvisko: Mgr. Pavel Aschenbrenner +421 901 739 852 pavel.aschenbrenner@ebiz.sk

 2. Predmet zákazky

  Stavebné práce
  „Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice – časť 2.“ Špecifikácia predmetu zákazky: stavebné práce CPV: 45214210-5
  Predmet prác:
  Verejné osvetlenie, obecný rozhlas, domové prípojky NN (viď. príloha č. 2b)

3. Predpokladaná hodnota zákazky 30 500,00 Euro bez DPH

4. Lehota na predloženie ponúk do 25.1.2021 12:00

5. Miesto (spôsob) predkladania ponúk

Do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky obec Marianka - projekt „Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice – časť 2.“

Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2021