Výzva na predloženie ponúk na technológiu - kuchyňa

Späť

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

Dodávka a montáž technologických zariadení pre rozšírenie kapacít kuchyne

Predpokladaná hodnota zákazky € 17 574,28,- bez DPH,  21 089,13,- s DPH

Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:

Dátum a čas: do 7.07. 2020 do 12.00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuku je potrebné doručiť mailom v elektronickej podobe na adresu starosta@marianka.sk
Ako predmet správy treba uviesť  „Dodávka a montáž technologických zariadení pre rozšírenie kapacít kuchyne“. 

Podklady výzvy na stiahnutie:

1) Výzva

2) Projektová dokumentácia

3) Výkaz výmer

4) Návrh zmluvy o dielo

Podklady 2,3,4 sa Vám po kliknutí uložia na Váš počítač.
Je potrebné ich otvoriť v danom adresári.
Výzva 1 sa Vám priamo zobrazí.

Posledná úprava 03.07.2020