Dodatok č. 1 k VZN - o nakladaní s odpadmi

Späť

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Marianka

Posledná úprava 23.02.2021