Oznam zriaďovateľa Základnej školy v Marianke

Späť

Oznam zriaďovateľa Základnej školy v Marianke

1) Otvorenie druhého stupňa (5.ročníka)

Podľa stanoviska Okresného úradu 5 ročník sa samostatne neotvára, je podľa zákonov súčasťou druhého stupňa ZŠ.

Vzhľadom na nedostatočné priestorové kapacity budovy základnej školy s materskou školou týmto oznamujem, že v nasledujúcich troch rokoch nebude na základnej škole v Marianke otvorený druhý stupeň (t.j. ani piaty ročníkzákladnej školy.

Otvorenie druhého stupňa predstavuje pre obec zásadné rozhodnutie s veľkými finančnými nárokmi, ku ktorému treba mať pozemok. Viac ako 50% prihlásených detí pochádza z nových lokalít.

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške cca 370.000,- € na nákup pozemku s cieľom vybudovania novej budovy materskej školy v Marianke s cieľom uvoľnenia 2 podlaží materskej školy pre účely základnej školy. Kúpa pozemku na Potočnej sa však nezrealizovala kvôli nesúhlasu obyvateľov z dôvodu zlej dopravnej dostupnosti.

Zmluvu s Rímskokatolíckou cirkvou a Kongregáciou bratov tešiteľov, v rámci ktorej cirkev súhlasila s prípadným rozšírením kapacity školy a škôlky v terajšej lokalite nepodporilo 5 z 9 poslancov. Projekt by podliehal schváleniu pamiatkovým ústavom.

2)     Školský obvod slúži na  prechod žiakov 4. ročníka do druhého stupňa (5 ročník) na vopred dohodnutú Základnú školu

Školský obvod sa pre žiakov 4. ročníka v Marianke v skončenom školskom roku 2019/2020 zriadil na základnej škole v Devínskej Novej Vsi, kde odišli z celkového počtu 2 deti. Väčšina detí bola prijatá v Lamači. Pôvodný školský obvod v Záhorskej Bystrici bol zrušený v roku 2017, to znamená, že do roku 2020 Marianka nemala žiadny školský obvod.

Pre nasledujúci školský rok 2020/2021 bude musieť byť školský obvod zriadený znova, nakoľko žiadna škola nemá kapacity aby sa zaviazala ku kompletnému druhému stupňu t.j. piatim triedam. Oslovil som starostov a školy v okolí: Lozorno, Stupava, Záhorská Bystrica, Lamač, Dubová, Zohor, školy v Dúbravke cez ich zriaďovateľa.

Nový školský obvod bude riešený opäť v druhej polovici školského roka 2020/2021. V prípade, že školský obvod nebude môcť byť zriadený, oslovíme o pomoc na jeho zriadenie Okresný úrad – odbor školstva, ktorý má školský obvod pre žiakov zabezpečiť.
Nie je vylúčené, že školský obvod môže byť v školskom zariadení, mimo blízkeho okolia Marianky, ktoré by malo kapacitu s tým, že dopravu detí za určitých podmienok má zabezpečiť prijímajúca základná škola.

3) Rekonštrukcia kuchyne v budove ZŠ v Marianke

 

 

Už od začiatku júla prebieha rozšírenie kapacity a kompletná rekonštrukcia kuchyne, a to:

  1. Na základe projektu vopred odsúhlaseného hygienou, ktorá začiatkom roku 2020 vykonala kontrolu a žiadala o okamžitú nápravu aktuálneho nevyhovujúceho stavu, nakoľko od roku 2008 bol oficiálne povolený iba výdaj stravy. Naviac v roku 2016 sa rekonštrukcia kuchyne nerealizoval podľa projektu schváleného hygienou na výdajňu stravy.
  2. V súlade s projektom je realizovaná odbornou firmou Beleš.
  3. Stavebné práce podľa aktuálnej situácie prebiehajú podľa plánu a očakávný termín dokončenia je 7.8.2020
  4. Po ukončení stavebných prác sa budú montovať technologické zariadenia fy KEMA.
  5. Po ukončení prác zriaďovateľ bez zbytočného odkladu požiada o kalaudáciu, aby bola nová jedáleň uvedená čím skôr do prevádzky v zmysle platných predpisov.

Posledná úprava 27.07.2020