Komunálny odpad - ohlasovacia povinnosť

Späť

Oznamovacia povinnosť podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Formulár

Komunálny odpad ohlasovacia povinnosť komunalny_odpad_ohlasovacia-povinnost.pdf

Posledná úprava 15.01.2020