Zápis o narodení v cudzine

Späť

Narodenie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Potrebné doklady a dokumenty

  • Cudzozemská verejná listina - rodný list - originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na  území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE
  • Doklad totožnosti občana SR – matky alebo otca dieťaťa alebo osoby vybavujúcej zápis (vybavovať môžu osoby uvedené v § 18 odst. 2 Zákona č. 154/1994 o  matrikách, v znení neskorších predpisov, ostatní len na základe splnomocnenia)
  • Ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava 

Poplatky

  • bez poplatkov

Formulár

Dokument na stiahnutie zapis_o_narodeni_v_cudzine.pdf

 

Posledná úprava 15.01.2020