Zápis úmrtia v cudzine

Späť

Úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Potrebné doklady a dokumenty

  • Cudzozemská verejná listina – úmrtný list – originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenského jazyka s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE

  • doklad totožnosti zomrelej osoby

  • doklad totožnosti osoby vybavujúcej úmrtie /vybavovať môžu osoby uvedené v § 18 odst. 2 Zákona č. 154/1994 o matrikách, v znení neskorších predpisov/

  • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava

Poplatky

  • bez poplatku

Formulár

Dokument na stiahnutie zapis_o_umrti_v_cudzine.pdf

Posledná úprava 15.01.2020