Zápis uzavretia manželstva v cudzine

Späť

Matričné úrady s účinnosťou od 1.2.2006 vydávajú slovenským štátnym občanom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v cudzine potvrdenie o tom, že sa Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v Slovenskej republike nevydáva.

Potrebné doklady a dokumenty

  • Cudzozemská verejná listina – sobášny list – originál, alebo osvedčená fotokópia overená notárom, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenského jazyka s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich oznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciou alebo APOSTILLE
  • platný doklad totožnosti žiadateľa
  • fotokópia rodného listu
  • u rozvedených fotokópia rozsudku o rozvode
  • u ovdovelých fotokópia úmrtného listu manžela alebo manželky

Poplatky

  • bez poplatku

Formulár

Dokument na stiahnutie zapis_uzavretia_manzelstva_v_cudzine.pdf

 

Posledná úprava 15.01.2020