Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Späť

Potrebné doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, 
  • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti vydaný správou   katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu), právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vyporiadaní)
  • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi a  nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka

Poplatky

  • bez poplatku

Formulár

Dokument na stiahnutie navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf

Posledná úprava 15.01.2020