Bezplatná právna poradňa

Späť

Bezplatná právna poradňa

Obec Marianka ponúka svojim občanom s trvalým pobytom v obci bezplatné právne poradenstvo odo dňa 12.10.2016.

Právna poradňa sídli v budove Obecného úradu v Marianke, 1. poschodie vpravo, na adrese Školská 32, 900 33 Marianka.

Právna poradňa je občanom k dispozícií každú stredu od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Občania tu budú môcť získať bezplatné právne poradenstvo pri riešení problémov týkajúcich sa:

  • občianskoprávnych vzťahov,
  • poradenstva vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy atď.,
  • otázky majetkovej povahy týkajúce sa napr. vyporiadania podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, nájom nehnuteľností,
  • otázky týkajúce sa rodinných vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov,
  • exekúcie,
  • otázky právnej ochrany ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi.

Právna poradňa nebude poskytovať poradenstvo v trestných veciach, obchodných veciach a nebude zastupovať klientov v konaniach na súdoch.

Posledná úprava 15.01.2020