Dbajme o poriadok na školskom ihrisku

Späť

Milí rodičia,

apelujeme na Vás, ktorí navštevujú so svojimi deťmi školské ihrisko. Riaďte sa prosím prevádzkovým poriadkom a dbajte na to, aby Vaše deti pristupovali k objektu tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu. Prečítajte si prosím aktuálny prevádzkový poriadok.

Prevádzkový poriadok školského ihriska:

Prevádzkovateľom detského ihriska je Obec Marianka so sídlom Školská 32, 900 33 Marianka

Prevádzkovateľ vykonáva na zariadení bežnú vizuálnu a prevádzkovú kontrolu v priebehu roka a 1 krát ročne sa vykonáva hlavná kontrola dodávateľom hracích a športových prvkov.

Pravidlá správania sa a povinnosti návštevníkov:

Školské ihrisko slúži deťom a žiakom školy v pracovných dňoch od 7:00-17:00
Verejnosti je prístupné v čase mimo školského vyučovania a prevádzkových hodín materskej školy, soboty, nedele, štátne sviatky a počas školských prázdnin.
Žiaci základnej školy v čase školského vyučovania a pobytu v školskom klube detí a deti materskej školy vstupujú a sú na detskom ihrisku v sprievode príslušnej učiteľky.
Za dozor nad deťmi pri využívaní ihriska mimo vyučovania sú zodpovední rodičia dieťaťa.
Pieskovisko je chránené proti znehodnoteniu piesku pevným uzamykateľným krytom, aby sa eliminovalo riziko znečistenia a slúži výlučne pre potreby materskej a základnej školy.

V tomto priestore je prísne zakázané:
Poškodzovať a premiestňovať zariadenie a vybavenie detského ihriska
Používať oplzlé slová a nadávky
Podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky a zdržovať sa v areáli pod ich vplyvom.
Fajčiť, táboriť, zakladať oheň, manipulovať s horľavinami a zábavnou pyrotechnikov. Prespávať , vykonávať telesnú potrebu a budiť verejné pohoršenie.
Poškodzovať zeleň, olamovať konáre a rúbať dreviny
Znečisťovať areál a odhadzovať odpad mimo nádob na to určených.
Používať strelné zbrane, ostré a iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví
Rušiť nadmerným hlukom a zdržiavaním sa v čase nočného kľudu.
Vodiť a vpúšťať do areálu detského ihriska psov, mačky a iné zvieratá
Vchádzať do areálu motorovými vozidlami a parkovať v ňom. To neplatí pre vozidlá za účelom vykonávania údržby.

V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov detského ihriska kontaktujte integrovaný záchranný systém – číslo 112.

Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. Pri preukázanom poškodení majetku bude voči tejto osobe uplatnená náhrada škody v zmysle platných zákonných ustanovení.

Areál školského ihriska je monitorovaný kamerovým systémom.

Ďakujeme za pochopenie.
OÚ Marianka

Posledná úprava 15.01.2020