Doplnenie informácií o stretnutí k dopravným problémom.

Späť

V údolí čoskoro pribudnú dopravné značky, na Južnej ceste pribudnú retardéry na zvýšenie bezpečnosti a ďalšie.

Doplnenie informácie o včerajšom stretnutí k dopravným otázkam.

Moja včerajšia snaha o promptné informovanie o dianí na úrade nedopadla dobre. Zmyslom článku bolo dať všeobecnú informáciu, že sa niečo deje. Ozvali sa však obyvatelia Partizánskej, že neboli pozvaní, omylom som napísal, že boli* (“práce kvapná málo platná”). Pozývali sme ľudí, ktorí môžu rôznym spôsobom zásadnejšie prispieť k riešeniu situácie.

Keďže včerajšia správa bola veľmi strohá (podľa niektorých skoro nič nehovoriaca), skúsim ju doplniť o ďalšie konkrétnejšie informácie.

Ciele včerajšieho stretnutia boli nasledovné.

Riešenie križovatky Karpatská/Bratislavská

Odbočovanie do a z obci Marianka s viac ako 2200 obyvateľmi je riešené horšie ako odbočovanie na čerpaciu stanicu Slovnaft, a spôsobuje zápchy napríklad v prípade státia auta v smere od Stupavy do Marianky, keďže chýba odbočovací pruh. Cieľom je vybudovanie aspoň odbočovacieho pruhu a buď semaformi riadenej alebo kruhovej križovatky. Toto je však v kompetencii Magistrátu hlavného mesta, kde musíme presmerovať naše požiadavky.

Rekonštrukcia Karpatskej ulice

Hlavná cesta v Marianke je vo veľmi zlom technickom stave a preto sme zaslali požiadavku na BSK / a jej dcérsku spoločnosť - Regionálne cesty na jej rekonštrukciu v celej dĺžke. Regionálne cesty nám odporučili aby sme požiadali správcov sietí o vyjadrenie k technickému stavu sietí pod cestou, čo sme akceptovali. Samozrejmým argumentom je nedostatok financii.

Údolie

Cesta je v súčasnosti vo vlastníctve BSK. Ide o cestu III. kategórie, čo obmedzuje naše možnosti regulácie dopravy. Cieľom je aby v Údolí čoskoro pribudli dočasné značky, obmedzenie rýchlosti na 30 km/h, zákaz zastavenia, spomaľovače a pod. Nebude to však ešte naše konečné žiadané riešenie. Vyššiu právomoc na reguláciu dopravy obec môže získať po prevode cesty a pozemkov pod nimi z BSK resp. Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce. Cenou za vlastníctvo je presun zodpovednosti (a nákladov) za údržbu a rekonštrukcie v plnej miere na obec. Na rozdiel od osadenia značiek, prevod vlastníctva nie je vôbec rýchly a bude trvať minimálne 1 rok. OZ Panský les vyjadrilo ochotu sprejazdniť cestu cez Panský les minimálne zadom a aspoň počas cirkevných akcií v údolí. V súčasnosti Regionálne cesty dokončili rekonštrukciu premostenia osadením atypického zábradlia podľa požiadaviek obce. Pokiaľ cesta neprejde do vlastníctva obce Regionálne cesty nás upozornili o potrebe vymeniť za bežné typizované zábradlie v zmysle štandardov cesty III. kategórie.

Južná cesta

Na Južnej ceste pribudnú spomaľovače a pravdepodobne pruh pre chodcov. Snažíme sa doriešiť súhlas cirkvi s využitím jej pozemku pod Južnou cestou za recipročné kroky, ktorými by sme radi pomohli Údoliu. Zároveň však obec musí zapracovať na stavebnom povolení a kolaudačnom rozhodnutí, k čomu potrebuje vysporiadať súhlasy s majiteľmi pozemkov. Vlastníkom cesty v spodnej časti je Rímskokatolícka cirkev. Cesta bola na jej pozemku postavená bez jej súhlasu. Preto bol súčasťou jednaní aj Marek Vadrna. Južná cesta bola za predošlého vedenia postavená načierno, bez stavebného povolenia, na pozemkoch aj bez súhlasu ďalších vlastníkov pozemkov. Vybavenie stavebného povolenia a kolaudácie bude mimoriadne náročné. Budeme preto jednať s majiteľmi pozemkov pri ceste. Cirkvi sme preto predložili návrh plánu spolupráce, ktorý teraz bude musieť posúdiť a schváliť a ak sa dohodneme, s radosťou o tom budeme spoločne informovať. Princíp dohody je ale v tom, že my, ako obec pomôžeme cirkvi a revitalizáciou údolia, ktoré patrí cirkvi a cirkev vysporiada pozemky pod verejnoprospešnými stavbami (cestami) v obci.

Panský les

Riadený prejazd pre občanov Partizánskej a Stromovej ulice nie je pre majiteľov cesty v Panskom lese ani pre cirkev problém. Problémom sú ťažké, najmä lesné mechanizmy a preto majitelia cestu v minulosti uzavreli. Sú však otvorení riešeniu, ktoré by viedlo k odľahčeniu Mariánskeho údolia. Keďže takémuto ,,hornému” prepojeniu chýba súhlas ešte niektorých ďalších majiteľov pozemkov, budeme s nimi jednať.

Karpatská / Borinská

To čo možné aj v danej situácii je, je zníženie rýchlosti na 30 km/h. Nepodarilo sa zatiaľ nájsť zásadnejšie riešenie najkrízovejšieho úseku Karpatskej ulice - v zúžení pri výjazde z Borinskej, kde dochádza ku kolízii s chodcami. Tu musíme hľadať riešenia s dopravným inžinierom.

Parkovanie

Dotkli sme sa aj ,,divokého” parkovania v Marianke, ktoré začína byť problém jednak pri cirkevných akciách v údolí, kedy máme problém s návštevníkmi, ale aj mimo nich, kedy problematicky parkujú aj Mariančania.

Majiteľov nesprávne parkujúcich chceme upozorniť a vtiahnuť do riešenia problému aj komunitu - zverejňovať vaše podnety, fotografie a videá, dať tak vodičom možnosť sebareflexie, skôr než to bude riešiť dopravná polícia. Veríme, že veci sa musíme pokúsiť riešiť najprv ,,doma” v rámci komunity a až potom siahať po polícii.

Zrušenie VZN o statickej doprave (parkovaní) niektorí pochopili ako zrušenie akýchkoľvek pravidiel a povolenie voľného parkovania, čo nezodpovedá realite. Dôvodom zrušenia bola duplicita s obdobným zákonom a teda jeho nadbytočnosť. Pokiaľ dokážeme naformulovať ďalšie pravidlá prijmeme ho formou nového VZN o statickej doprave.

Prejednali sme aj ďalšie problematické body v doprave v Marianke a dohodli smery riešenia, na ktoré však musíme pripraviť projekty, vysporiadať majetkové pomery a dorieši množstvo formálnych náležitostí, ktoré potrvajú nejaký čas a tak ich uvidíte až neskôr, ak sa vôbec podaria.

Milí spoluobčania, prosím o pochopenie, že nie všetky odborné témy je možné riešiť na verejných zhromaždeniach, a že najprv musíme v užšom kruhu, s odborníkmi a dotknutými stranami, prebrať čo je a čo nie je možné. 

Ide však o tak dôležitú tému pre občanov a obec, že vás o nej budeme informovať a o citlivých otázkach, ako je napríklad Údolie, nebudeme rozhodovať bez toho, aby sme spoznali váš názor a vypočuli vaše návrhy.

Prosíme o trochu trpezlivosti a času. Po predošlých vedeniach sme zdedili veľa zanedbaných problémov, ktorých riešenie je dnes časovo mimoriadne náročné. 

Aj k najjednoduchším opatreniam, ako osadenie značiek musíme dať vypracovať projekt, dať ho schváliť, realizovať verejné obstarávanie - vybrať dodávateľa, a následne stavbu realizovať. Takže aj najjednoduchšie opatrenia môže byť vidieť až po pár mesiacoch. Popri tom musíme prioritne riešiť rekonštrukciu cesty Bystrická, pripraviť projekt rozšírenia kamerového systému, riešiť súdne spory, jednať s developermi, riešiť kapacitu školy a škôlky, riešiť školský obvod a pod.

*Vysvetlenie: Pozýval som aj p. Brhela z Panského lesa, ktorý vlastní pozemok v ceste potencionálneho premostenia. Nemal čas a povedal, že príde p. Jarec. Až na stretnutí som sa dozvedel, že je z Partizánskej. To bol dôvod prečo som spomenul, že tam boli aj obyvatelia Partizánskej. Moja chyba, ospravedlňujem sa. Nechcem obyvateľov vylúčiť z debát, ktoré sa ich týkajú, avšak v tomto kroku sme skôr potrebovali zistiť stanoviská a ochotu ľudí a inštitúcií, ktorí majú nejakú rozhodovaciu právomoc niektoré problémy riešiť. Aj tak prišlo tak veľa zástupcov regionálnych ciest (5), ako aj poslancov, že miestami bola diskusia pomerne neriadená. Pri ďalších stretnutiach pozveme aj obyvateľov Partizánskej, Stromovej.

 

Posledná úprava 15.01.2020