Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Späť

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2019 

 

V súlade s ustanovením §18 fods. (1) písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je návrh plánu kontrolnej činnosti s následným zameraním:

  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (podľa § 18 d ods. (1) zákona 369/1990 Zb.). T: Každé riadne zasadnutie ObZ ak nerozhodne ObZ inak.
  • Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Marianka podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  • Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k 30.3.2019
  • Predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2018 obecnému zastupiteľstvu (podľa zákona 369/1990 Zb. § 18 fods(1) e)
  • Vypracovanie stanoviska k záverečného účtu obce Marianka za rok 2018 (zákon 369/1990 Zb. 318 fods. (1) c)
  • Kontrola účelovosti a efektívnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých obcou združeniam a spoločenským organizáciám za rok 2018 
  • V rámci kontrolnej činnosti kontrolórka obce Marianka bude vykonávať kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Marianke.

 

V I. polroku 2019 bude naďalej hlavná kontrolórka obce Marianka pokračovať v činnosti Združenia hlavných kontrolórov SR, ako aj zúčastňovať sa na školeniach a odborných seminároch súvisiacich s činnosťou miestnej samosprávy.

Dňa: 8.1.2019

Ing. Katarína Tomkovičová kontrolórka obce

 

Dokument v pdf na stiahnutie

 

Posledná úprava 15.01.2020