Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2018

Späť

V súlade s ustanovením §18 f ods. (1) písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je návrh plánu kontrolnej činnosti s následným zameraním:

 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva ( podľa § 18 d ods. (1) zákona 369/1990 Zb.). T: Každé riadne zasadnutie ObZ ak nerozhodne ObZ inak.

 Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Marianka podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

 Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu

 Predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2017 obecnému zastupiteľstvu (podľa zákona 369/1990 Zb. § 18 f ods.(1) e)

 Vypracovanie stanoviska k záverečného účtu obce Marianka za rok 2017 (zákon 369/1990 Zb. §18 f ods. (1) c)

 Kontrola účelovosti a efektívnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých obcou združeniam a spoločenským organizáciám za rok 2017

 V rámci kontrolnej činnosti kontrolórka obce Marianka bude vykonávať kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Marianke.

 

V I. polroku 2018 bude naďalej hlavná kontrolórka obce Marianka pokračovať v činnosti Združenia hlavných kontrolórov SR, ako aj zúčastňovať sa na školeniach a odborných seminároch súvisiacich s činnosťou miestnej samosprávy.

Zverejnený: 28.11.2017

Dňa: 28.11.2017

Ing. Katarína Tomkovičová - kontrolórka obce

Posledná úprava 15.01.2020