Nové poplatky za odpady na rok 2020 - potrebná registrácia do 30.1.2020

Späť

Nové poplatky za odpady na rok 2020
potrebná registrácia do 30.1.2020 

 Celý leták aj s prílohami


Kontakty a) Registrácia a poplatky: p. Alena Bordáčová, 0902 905 764, odpady@marianka.sk

b) Reklamácie, podnety: p. Edita Radačovská 0902 905 763, radacovska@marianka.sk

 

Vážení Mariančania,

V minulom roku sme zaviedli individuálnu evidenciu odpadov pomocou QR kódov. Bez nalepeného QR kódu nebude vaša smetná nádoba vyvezená. Aby ste si mohli sami určiť kedy treba nádobu vyviezť, budú vyvezené iba tie, ktoré sú vyložené. Ak nádobu nechcete vyviezť nevyložte ju, alebo ju označte ceduľkou „Nevysýpať“ – tabuľku si možete prevziať na obecnom úrade u p. Radačovskej. V súlade so zavedením QR kódov obecné zastupiteľstvo prijalo nové VZN, ktorým sa upravili ceny. Oddôvodnenie na druhej strane. 


           

 

Do 30.1.2020 si môžete ceny znížiť nasledovnými spôsobmi:

 

a)     Znížiť frekvenciu vývozu doručením ohlasovacieho formulára (príloha č.1), obci. 

Cenník je v prílohe č.226 vývozov (2 týždňová frekvencia) 110 l nádoby ročne stojí 100,- € a 52 vývozov 139,- €. Pri registrácii 26 vývozov môžete v prípade potreby odpady vyviezť ďalších 20 vývozov, čo Vám bude koncom roka doúčtované. Dodatočný vývoz stojí 1,70 €.
Cieľom obce je postupný prechod na dvojtýždňovú frekvenciu, čo významne zníži fixné náklady. Ak obec nedostane formulár do 30.1.2020 vystaví vám Rozhodnutie o poplatku za odpady podľa minuloročnej frekvencie a veľkosti nádoby. V zmysle stále platného zákona sme nemohli zaviesť nižšiu ako dvojtýždňovú frekvenciu vývozu, čo predstavuje tzv. „hygienické minimum“. Plán vývozov 

b)     Doručiť Čestné prehlásenie (v prílohe 3) a zdokumentovať kompostovanie biologicky rozložiteľný  odpad z domácností, ktoré Vás oprávni na zníženie poplatku o 15% (započíta sa koncom roka)

c)     Pokiaľ ste samostatne žijúci dôchodca nad 65 rokov alebo ZŤP s trvalým pobytom môžete požiadať o zníženie poplatku až o 60%. Táto zľava sa uplatňuje na začiatku roku v rozhodnutí (v prílohe 4) 

d)     Nový poplatník musí predložiť potvrdenku o kúpe nádoby na odpad a uviesť jej objem.

Koncom roka môžete podľa Vašej miery triedenia dosiahnuť zníženie poplatkov o 5-20%. Najviac Vám zvýši pomer triedenia kovový odpad – ten aj keď ho odovzdáte ktorejkoľvek zberni treba uviesť, že pochádza z Marianky a potvrdenie doručiť na úrad (zberňa ich následne musí obci potvrdiť). 
Obecný zvoz triedeného odpadu bude nahradený stálym prístupom do zberného dvora.

 

Nové Rozhodnutia o Vašom poplatku za zber a zneškodnenie odpadov 
dostanete v priebehu februára 2020. 

Poplatok treba uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti Rozhodnutia 
(časový priebeh vzniku právoplatnosti je uvedený v poučení samotného Rozhodnutia).
 

Prečo obecné zastupiteľstvo prijalo nové VZN o odpadoch:

Mariančania vyprodukujú ročne 660 ton komunálneho a 210 ton triedeného odpadu, celkom 870 ton. Marianka má zhruba 1 000 odpadových nádob, a nízku úroveň vytriedenia 24% (210t/870t). Priemerný človek na Slovensku vyprodukuje 378 kg (Eurostat) komunálneho odpadu, v Marianke 435 kg. Rozbor vzorky komunálnych odpadov ukázal, že v Marianke až 51,7% tvorí tzv. biologicky rozložiteľný  odpad, ktorý nie je potrebné vyvážať na skládky. Poplatky, ktoré platia občania obci sa v Marianke nezmenili od roku 2015. Celkové náklady od roku 2015 stúpli však zhruba 2-násobne. Náklady za skládku stúpli z poplatkov v roku 2015, kedy boli na úrovni 30 €, na dnešných 48€. Zákonný poplatok za uloženie odpadov v roku 2015 bol 5€, tento rok je 10€, pričom budúci rok bude 22€ - 24 €. Stúpa aj cena zberu dopravy a ostatnej agendy. V roku 2019 bola strata obce pri zbere a zneškodnení odpadov zhruba 40 tis. . Náklady predstavujú zhruba 120 tis €, pričom obec na poplatkoch vyberie zhruba 80 tis €. Národná rada SR schválila zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a vláda svojím nariadením č. 330/2018 stanovila záväznú výšku poplatkov, platných od 1. januára 2019 s postupným veľkým každoročným nárastom. Pri úrovni vytriedenia obce Marianka 24 %, v zmysle uvedeného zákona, vzrastie obci poplatok za uloženie odpadov zo súčasných 10 na 22  za tonu v budúcom roku. To predstavuje nárast o 120%. Preto bolo potrebné prijať nové VZN o odpadoch, ktoré umožní vyrovnané hospodárenie na úrovni zhruba 140 tis € ročne. Nové VZN zaviedlo

 

1.        zvýšenie poplatkov o zhruba 70% (cenník je v prílohe č.2)  

 

2.        moderný „množstvový zber“ (motivujúci k zníženiu množstva odpadov)

3.        motiváciu vo forme zníženia poplatku za kompostovanie a triedenie

4.        Pre samostatne žijúcich dôchodcov, ZŤP s trvalým pobytom v Marianke zavádza zľavu 60 %.

VZN zavádza motivačné zníženie poplatkov o: 

·          15% za kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu domácností 
(tvoria až 50% komunálneho odpadu) 
  

 

·          5-20% za dosiahnutú mieru triedenia domácnosti podľa jej úrovne


Slovenská legislatíva v oblasti odpadov obmedzuje prijatie logickejšieho VZN.

V minulom roku 2019 sme: 

·         Zvýšili počet kontajnerov na recyklovateľný odpad. 
·         Sprevádzkovali zberný dvor v jazdeckom areáli.
·         Zriadili dočasné kompostovisko na záhradný odpad, ktorý plánujeme v prípade, že nájdeme pozemok, presunúť do katastra Marianky. 
·         Zaviedli označovanie odpadov QR kódami a ich načítavanie pri zbere, bez čoho by sme nemohli prijať navrhované VZN. Vďaka QR kódom sme v priebehu roka prešli na modernejšiu verziu tzv. žetónového systému.
·         Zanalyzovali zloženie komunálneho odpadu.

 

Krátko po zavedení evidencie pomocou QR kódov sa začalo znižovať celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu. K výraznejšej úspore nákladov obce by prispel plošný prechod na 2 týždňový zvoz. K takémuto kroku sa už rozhodlo niekoľko obcí na Slovensku. 
Dodatok s Tekosom, spoločnosťou, ktorá vykonáva zber odpadov, máme podpísaný do 31.3.2020. Dovtedy plánujeme zrealizovať nové obstarávenie a podpis novej zmluvy s dodávateľom.

Dušan Statelov - starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020