Obec Marianka hľadá pracovnú silu na stavebný úrad

Späť

Obec Marianka v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste.

Názov pracovnej pozície:

Administratívny pracovník stavebného úradu

Náplň práce:

- vydávanie súhlasov k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
- vydávanie rozhodnutí k žiadostiam o rozkopávkové povolenie
- vydávanie odpovedí k žiadostiam o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
- vydávanie územno-plánovacích informácií
- vydávanie stanovísk k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

- príprava spisov do archívu
- evidencia došlej a odoslanej pošty

- vedenie registratúry stavebného úradu
- zakladanie spisov
- expedovanie zásielok, evidencia doručeniek

- overovanie projektových dokumentácií

- vedenie evidencie archivovaných spisov

Miesto výkonu práce:

Obecný úrad Marianka

Druh pracovného pomeru: TPP

Termín nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady:

- VŠ 2. stupňa v odbore stavebníctvo, resp. prax na stavebnom úrade – min. 3 roky.

Iné kritériá a požiadavky:

- znalosť stavebného zákona a iných právnych predpisov 
- občianska bezúhonnosť
- znalosť práce s PC
- komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
- spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:
- štruktúrovaný životopis
- kópia dokladu o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Plat: od 1050,- Eur/mes

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 15. augusta na adresu: Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka, alebo na email: starosta@marianka.sk

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Posledná úprava 15.01.2020