Odpady - veľa informácii a pár zlých správ

Späť

Poplatky za odpady narástli a budú ďalej rásť.
Obec v súčasnosti dopláca ročne za odvoz odpadov 40 tis. Eur.

Dobré správy:
- Separovanie odpadu je zákonná povinnosť (nie je dobrovoľná činnosť - už niekoľko rokov). Musíme znížiť množstvo odpadov a nakladanie s nimi efektívne riadiť.
- Pre niekoho je dostatočná motivácia „zachrániť náš život na Zemi“ (EKOlógia a životné prostredie). Na väčšinu platia EKOnomické dôvody (rastúca cena a štátny poplatok) - toto je tlak, ktorý nám pomôže.
- Nespoliehajte sa na to, že riadny separovaný zber financujú výrobcovia. Platiť za to budú vždy len ľudia. Okrem rastúcich cien príde aj na pokuty.

Poplatok za odpady (daň):
- Pre občanov v Marianky je od cca 60€ ročne za 1 domácnosť (podľa počtu vývozov a veľkosti nádoby na smeti). Tento cenník bol kalkulovaný a schválený v roku 2015, v čase keď:
- cena likvidácie (skládkovania) zmesového odpadu bola 30€ za 1 tonu. Dnes obec platí firmám (Tekos, FCC) už 43€/tona. Len za skládku (a cena stúpa),
- „plus“ štátny poplatok bol vtedy 5€ za 1 tonu. Teraz je rok 2019 a už obec platí 10€/tona, budúci rok to bude 22€/tona a jeho výška rastie (pozrite si v tabuľke).
- A k tomu zvážanie odpadov stojí dnes obec takmer 50 eur za domácnosť ročne.

Toto je výsledok - len za rok 2018:

- Vyprodukovali sme 870 ton komunálneho odpadu (440 kg na osobu).
- 80 000€ obec vybrala od občanov (1000 domácností * priemerne 80€)
- 120 000€ obec zaplatila za odpady (zvoz, likvidácia, zber. akcie, administratíva a iné)
- 40 000€ obec dopláca ľuďom. (obec berie z iných zdrojov - z podielovej dane za občanov s trvalým pobytom v Marianke)

Zlé správy:
- Málo sme znížili množstvo odpadu (prekračujeme slovenský priemer 360 kg/osoba).
- V separovaní sme sa zlepšili len minimálne (= minimálne zníženie rastúcich poplatkov).
- Obec Marianka nezvýšila daň za odpady, hoci ceny stúpli dvojnásobne.
- A ceny budú stúpať naďalej.

Čo budeme robiť?
- Znižovať množstvo odpadov. Minimalizovať objem zmesového komunálneho odpadu (ZKO).
- Vytriediť čo najviac separovaných zložiek (papier, plasty, sklo) a precízne. Odovzdať ich a to v Marianke (vo vreciach, na nových zberných miestach).
- Vytriediť bioodpad z kuchyne - naučíme sa kompostovať.
- Poplatok za odpady musíme zvýšiť (ak sa podaria predošlé kroky, nemusí to byť mnohonásobne).
- Merať (vážiť, počítať) a hodnotiť, ako sa nám darí (platiť, odmeňovať, pokutovať).
- Vzdelávať sa a informovať (viac, všetci, navzájom)

Na úvod toľko. Pokračovanie bude podrobnejšie a o každej úlohe už čoskoro.

Eugen Jeckel
poslanec OZ MariankaPosledná úprava 15.01.2020