Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU až do odvolania

Späť

V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ a podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi je každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru:
V zmysle § 8 písm. a), b), c) zákona o ochrane pred požiarmi sa právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:
· fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvo vzniku požiaru

· vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

· zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

· spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:
· vypaľovania suchej trávy,
· fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvo vzniku požiaru,
· zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v blízkosti, mimo vyhradených ohnísk,
· zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení zákona § 14 zákona o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Na zakladanie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. V žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku.

Veríme, že svojim zodpovedným konaním prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov v prírodnom prostredí a tým aj k zníženiu škôd na lesných porastoch.

 

Posledná úprava 15.01.2020