OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ZISTENÍM VÝSKYTU VTÁČEJ CHRÍPKY

Späť

Vážení občania,

v súvislosti so zistením výskytu závažného ochorenia - vtáčej chrípky - v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a v zmysle pokynu Regionálnej veterinárnej a  potravinovej správy Senec č. k. PO 2086/2016-220 nariaďujem:

 1. všetkým vlastníkom a chovateľom hydiny, holubov a vtákov chovaných v  zajatí v termíne do 2.1.2017 oznámiť Obecnému úradu v Marianke súpis chovaných zvierat mailom: romana.brbuchova@marianka.sk , alebo písomne do poštovej schránky na obecný úrad v Marianke, Školská 32, Marianka.
 2. ustajnenie hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí tak, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu s inou hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom; hydinu a vtákov chovaných v zajatí napájať len pitnou vodou a zabezpečiť osobnú hygienu chovateľov pri každom kontakte s hydinou a chovanými vtákmi,
 3. zabezpečenie chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch,
 4. majiteľom a dražiteľom, aby bezodkladne oznámili na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, (tel.: 02/45 92 6212, 0902 900  379, 0911 900 380, 0902 900 377, 0905 897 609) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa nasledujúcich kritérií:
  • pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,
  • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
  • akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na vtáčiu chrípku.
 5. hydinu nakupovať len od registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom a nakúpenú hydinu umiestniť' do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované,
 6. pri manipulácii s hydinou používať osobné ochranné pomôcky,
 7. zabezpečiť aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd, prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 8. pre ochranu chovov hydiny u individuálnych chovateľov používať účinné dezinfekčné prostriedky pri vstupoch a výstupoch z chovov,
 9. zákaz konania veľtrhov, trhov, výstav a iného zhromažďovania hydiny alebo iného vtáctva.

S okamžitou platnosťou zakazujem:

 1. presun živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva z chovov,
 2. manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia,
 3. zhromažďovanie hydiny alebo iného vtáctva.

Uvedené pokyny platia do odvolania.

Peter Hasoň

starosta obce

Posledná úprava 15.01.2020