Oznámenie o voľnom pracovnom mieste „VEDÚCI STAVEBNÉHO ÚRADU“

Späť

 

(verzia oznámenia v dokumente Word a PDF, poučenie o GDPR na stiahnutie)

 

Miesto výkonu práce: Školská 32, 900 33 Marianka

Pracovný pomer: Hlavný pracovný pomer

Termín nástupu : čím skôr

Mzda: 1 200 €/mesačne + odmeny

 

1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné

predpoklady na výkon funkcie:

Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa

- stavebného

- inžinierskeho

- architektonického alebo

- právnického smeru

2. Iné predpoklady na výkon funkcie:

- spôsobilosť pre právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť, čestnosť,

- vodičský preukaz skupiny B.

3. Iné kritériá a požiadavky:

- odborná prax minimálne 5 rokov po ukončení vysokoškolského vzdelania

druhého stupňa s výkonom práce na stavebnom alebo špeciálnom

stavebnom úrade

- znalosť legislatívy v oblasti:

 verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu miest a obcí, a to

najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,

 stavebného poriadku, rozvoja bývania a správneho konania, a to najmä

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p.

 priestupkov - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p.

- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť

- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, odolnosť voči stresu

- ovládanie práce s počítačom mail, web, textovy a tabulkovy editor (napr. ECDL)

- znalosť cudzích jazykov je výhodou

 

4. Náplň práce:

- príprava podkladov na povoľovaciu a kontrolnú činnosť vrátane ukladania sankcií

v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a zákona o priestupkoch,

- vedenie konaní podľa ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom

konaní a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, vrátane prípravy

rozhodnutí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä

stavebného zákona,

- vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby,

na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a povoľovanie zmien v užívaní stavby

podľa stavebného zákona,

- vedenie konaní o nariadení údržby stavieb, nevyhnutných úprav a

zabezpečovacích prác na stavbách alebo na stavebných pozemkoch a na

terénnych úpravách a zariadeniach, nariadenie alebo povoľovanie odstraňovania

stavieb, terénnych úprav a zariadení podľa stavebného zákona,

- vedenie konaní o vyprataní stavby, dodatočnom povolení stavby, zastavení prác

alebo zrušení stavebného povolenia,

- vedenie konaní o rozsahu oprávnenia vstupovať na pozemky a stavby,

- riadenie územných, stavebných a kolaudačných konaní,

- komunikácia s klientami stavebného úradu,

- zodpovednosť za prehľadné vedenie agendy, archiváciu a prácu s

dokumentáciou,

- koordinácia a riadenie spoločného obecného (stavebného) úradu.

5. Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- doklad o vzdelaní (overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

- súhlas uchádzača so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účel

výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

6. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Obecného úradu obce Marianka, adresa: Školská 32, 900 33 Marianka, alebo poštou na rovnakú adresu, a to v termíne do 15. januára 2019.

 

Ďalšie informácie:

Ing. Dušan Statelov – starosta

starosta@marianka.sk

Posledná úprava 15.01.2020