Pojednávanie na súde Bratislava V - žaloba obce voči AKJK

Späť

 

Vážení občania,

dňa 21.11.2019 sa konalo pojednávanie vo veci vedenej pod sp. zn. 21Cr/11/2016 na Okresnom súde Bratislava V, predmetom ktorej je zrušenie rozsudku rozhodcovského súdu Parnose („RS Parnose“) vydaného v máji 2016 v neprospech obce Marianka.  

RS Parnose v tomto rozsudku podľa názoru súčasného vedenia obce Marianka v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky rozhodol na návrh Advokátskej kancelárie JURIKA & KELTOŠ, s. r. o. („AKJK“), že Dohoda o urovnaní uzatvorená medzi obcou Marianka a AKJK je neplatná. V tejto dohode AKJK súhlasila so znížením podielovej odmeny za jej advokátske služby z 20% na 10% hodnoty sporu.  Dohodu uzatvorila obec Marianka s AKJK v čase, keď JUDr. Radovan Jurika pôsobil na oboch stranách zmluvného vzťahu - ako starosta obce a súčasne aj ako spoločník a konateľ AKJK. RS Parnose ju vyhlásil za neplatnú z dôvodu jej rozporu s dobrými mravmi spočívajúceho práve v konflikte záujmov JUDr. Juriku ako aj údajného nezverejnenia, to znamená z dôvodov, ktoré boli plne pod kontrolou JUDr. Juriku.

RS Parnose vo svojom rozhodnutí priznal AKJK pohľadávku a súvisiace príslušenstvo voči obci Marianka v sume dnes už prevyšujúcej 185 tisíc eur. Výška priznanej sumy bola tiež vypočítaná na základe znaleckého posudku, o ktorom sa obec domnieva, že bol nadhodnotený a pre ktorý sa nedávno obrátila na orgány činné v trestnom konaní s podozrením na spáchanie trestného činu nepravdivého znaleckého posudku. 

V prípade zamietnutia žaloby obce v tomto konaní, jej okrem povinnosti zaplatiť spornú sumu hrozí i povinnosť zaplatiť AKJK zmluvnú pokutu vo výške 1% denne, teda 365% ročne z dlžnej sumy. Táto pokuta by k dnešnému dňu predstavovala až cca 1,8 milióna eur.  AKJK sa zatiaľ domáha zaplatenia len časti tejto zmluvnej pokuty pred Okresným súdom Malacky. Konanie na OS Malacky je momentálne prerušené do právoplatného ukončenia tohto sporu na OS BA V.

Na úvod pojednávania sa súd pokúsil o zmier účastníkov konania, avšak napriek deklarovanej snahe obce vyriešiť vec zmierlivo, AKJK ďalšie rokovania o urovnaní odmietla.

Obec Marianka má zato, že rozsudok Parnose a jeho odôvodnenie sú vnútorne rozporné, v rozpore s pravidlami logiky, rozhodcovský súd sa nevysporiadal s podstatnými skutočnosťami, odvolal sa na neexistujúcu rozhodcovskú doložku, v rozpore so zákonom rozhodoval jeden rozhodca, nič z toho nebolo komunikované obci Marianka a významne to ovplyvnilo rozhodnutie v jej neprospech.

RS Parnose teda rozhodol v rozpore s verejným poriadkom o neplatnosti práve len tej jednej zmluvy medzi AKJK a obcou, ktorej neplatnosť umožnila AKJK nárokovať si od obce sumu presahujúcu 134 tisíc eur spolu s úrokmi z omeškania. Navyše tak spravil na základe návrhu AKJK, ktorej vlastný spoločník a konateľ JUDr. Jurika mal priamy vplyv na tieto dôvody neplatnosti.  RS Parnose tak priznal ochranu právu, ktorého výkon bol v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a dobrými mravmi.

Po vypočutí argumentov oboch strán sporu Okresný súd Bratislava V odročil pojednávanie na 19.12.2019 za účelom vynesenia rozsudku.

Uvedený spor zaujal aj TV Markíza - reportáž tu

 

 

 

Posledná úprava 15.06.2020