Povinnosti vyplývajúce z chovu koní a koňovitých zvierat a opatrení ŠVPS SR

Späť

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec bola Obec Marianka v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti požiadaná o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov o ich zákonom stanovených povinnostiach vyplývajúcich z chovu koní a koňovitých zvierat a opatrení ŠVPS SR nariadených v súvislosti s výskytom infekčnej anémie (IA) koní. Zároveň bola Obec Marianka požiadaná o zaslanie zoznamu chovateľov koní v obci.

Žiadosť o súčinnosť si môžete stiahnuť tu.

Posledná úprava 15.01.2020