Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Späť

P O Z V Á N K A

 

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24.01.2019 o 17:00 hodine v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici 9, v Marianke s navrhovaným programom:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa

3. Návrh na schválenie programu zasadnutia

4. Informácia o činnosti obecného úradu

5. Interpelácie poslancov

6. Plnenie uznesení

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

8. Správy z kontroly

9. Stanovisko k rozpočtu na roky 2019 – 2021

10. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021

11. Zriadenie komisií, zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov komisií

12. Dozorná rada PMP

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Záver

 

S pozdravom,

Ing. Dušan Statelov
starosta obce

Posledná úprava 15.01.2020