Pozývame Vás na Obecné zastupiteľstvo dnes 17:30

Späť

Pozývame Vás na Obecné zastupiteľstvo dnes 17:30 v spoločenskej sále.


Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa

 3. Schválenie programu

 4. Informácia starostu o činnosti obecného úradu

 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

 6. Kontrola pokladne za 1. polrok 2019

 7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2019

 8. Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

 9. Interpelácie poslancov

 10. Voľba členov Rady ZŠ a MŠ

 11. Návrh VZN č. 5/2019 - poplatok za rozvoj

 12. Návrh VZN č. 6/2019 – názov ulice

 13. Návrh na odsúhlasenie strán kroniky

 14. Návrh VZN č. 7/2019– o kronike obce Marianka

 15. Návrh VZN č. 8/2019 – poplatky za odpady

 16. Návrh VZN č. 9/2019 – určenie predajného miesta, trhovisko

 17. IV. zmena rozpočtu

 18. Rôzne, diskusia

 19. Záver

Posledná úprava 15.01.2020