Pre obec nepriaznivé rozhodnutie súdu v spore s AKJK

Späť

Okresný súd Bratislava V dnes zamietol žalobu obce Marianka o zrušenie rozhodcovského rozsudku vydaného rozhodcovským súdom Parnose v spore medzi Advokátskou kanceláriou JURIKA & KELTOŠ, s. r. o. (AKJK) a obcou Marianka.

Rozhodcovský súd Parnose rozsudkom z mája 2016 rozhodol, že obec Marianka je povinná zaplatiť AKJK sumu vo výške 134 764,68 eur spolu s úrokmi z omeškania, a to z dôvodu neplatnosti dohody o urovnaní uzavretej medzi stranami. Podľa názoru rozhodcovského súdu Parnose bola dohoda o urovnaní v rozpore s dobrými mravmi, a to z dôvodu postavenia JUDr. Radovana Juriku, ktorý v čase podpísania dohody o urovnaní pôsobil súčasne ako starosta obce Marianka a aj ako spoločník AKJK. Obec Marianka tento rozsudok napadla žalobou o zrušenie, ktorú dnes Okresný súd Bratislava V zamietol.

Obec Marianka naďalej považuje rozsudok Parnose za krajne nespravodlivý, a po doručení rozhodnutia Okresného súdu Bratislava V a oboznámení sa s dôvodmi rozhodnutia sa obec Marianka s najväčšou pravdepodobnosťou odvolá. 
Po preštudovaní rozsudku začiatkom januára 2020, Vás budeme informovať podrobnejšie. 

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020