Rodí sa krehká dohoda medzi zahraničným investorom a obcou

Späť


Odpor Mariančanov k neúmerného zahusťovaniu výstavby ma viedol k začatiu rokovaní s developermi a investormi a predstaveniu návrhu spolupráce. Po prediskutovaní jednotlivých bodov návrhu s p.Hasoňom, som poslal návrh dohody. Napriek rámcovému súhlasu p.Hasoňa sa stretol s veľkou nevôlou najmä jeho slovenských investorov. Niektorí z nich, napr. investor v lokalite Lúky II, p. Kamil Bernáth nás informoval o najatí právnickej kancelárie.
So zástupcami ukrajinského investora p. Shaikheta, p. Yuriiom Yurivom ako aj p. Hasoňom sme sa stretli v mesiacoch február až apríl niekoľkokrát s cieľom nájdenia riešenia v lokalite Pod Ihriskom. Počas jednaní bola výstavba zo strany investora zastavená. Na stretnutiach s developermi/investormi sa zúčastňovali aj poslanci a obecný právnik.

Na prekvapenie, zdá sa, je možná dohoda skôr s ukrajinským investorom ako s domácimi investormi. Stretnutie vedenia obce a investora p.Olega Sheikheta, ktoré sa uskutočnilo 12.4.2019 prinieslo krehkú dohodu na kompromisnom, obojstranne prijateľnom riešení, ktorého výsledkom je redukovanie hustoty výstavby, kde už boli vydané minulým vedením právoplatné stavebné povolenia.

Investor Oleg Shaikhet na ňom jednoznačne deklaroval, že má záujem stavať výhradne v súlade so zákonom, tak aby dodržiaval regulatívy stanovené územným plánom a po dohode s vedením obce. Vedenie obce naopak deklarovalo, že nebude klásť nesplniteľné požiadavky a neférovo stupňovať nároky.

Východisková situácia jednania bola komplikovaná, významne poznačená vzájomnou nedôverou.
Investor v súčasnosti disponuje právoplatným stavebným povolením, vydaným predošlým vedením obce, na súbor 7 trojdomov, 3 dvojdomov a jedného 1 domu, celkom s 28 bytmi, na území o rozlohe zhruba 1,2 ha s názvom Pod futbalovým ihriskom a Pod Gaštanom.

Zákonnosť vydaných stavebných povolení v súčasnosti posudzuje okresná prokuratúra. Investor na druhej strane nedisponuje prístupovou cestou, ktorá vedie aj cez obecné pozemky a súhlasmi obecného zastupiteľstva na napojenie na obecný vodod a kanalizáciu.

Zámerom obce je zastaviť výstavbu identických trojdomov, znížiť hustotu zástavby a dosiahnuť, aby zástavba spĺňala regulatívy stanovené obcou.

Dohoda, ku ktorej obe strany dospeli, by mohla naplniť záujmy oboch strán. 
Hlavné body dohody:

 • Investor nebude realizovať výstavbu rovnakých trojdomov (identické s domami v lokalite Lúky II). Celkový počet bytových jednotiek sa zniži minimálne o 30% z plánovaného počtu 28 bytov na 19 bytov, pričom ich nahradí rodinnými domami s jednou maximálne dvomi bytovými jednotkami, pričom použije aspoň 3 rôzne projekty domov.
 • Stavebník sa zaviaže, že nebude stavať v zmysle právoplatných stavebných povolení na trojdomy ešte pred podpisom záväznej dohody. Zároveň sa zaväzuje, že požiada o zmenu územných rozhodnutí tak aby sa vydali stavebné povolenia v súlade s dohodou.
 • Investor ponúkne na trh domy s jednou bytovou jednotkou na 8 árových pozemkoch a v prípade záujmu bude stavať iba domy s jedným bytom.
 • V prípade, že obec zmení regulatív, umožňujúci stavať na menších než 8 árových pozemkoch (obec uvažuje o min. 6 ároch), investor bude v danej lokalite žiadať o stavebné povolenia iba na domy s jednou bytovou jednotkou.
 • Investor vybuduje na svoje náklady cestu k plánovanej výstavbe (napojenie zo Športovej ulice) a odovzdá ju do vlastníctva obce. V druhom kroku odovzdá obci aj cestu a siete vnútri lokality.
 • Od hodnoty 15% plochy, ktorú má investor vyčleniť na verejne prístupné zelené plochy sa odpočíta investícia do vonkajšej prístupovej cesty a sietí (nie však do cesty a sietí vnútri lokalít). Investor vo výške tohto rozdielu poskytne obci iný vyhovujúci pozemok, alebo ekvivalentnú finančnú náhradu, podľa výberu obce.
 • Obec pripraví návrh zmluvy medzi obcou a investorom, ktorá by mala obsahovať aj poistné mechanizmy pre obe strany
 • Obec zvolá do 2 týždňov verejné zhromaždenie majiteľov pozemkov v širšej lokalite medzi Športovou a Borinskou, na ktorom ich bude informovať o plánovanej výstavbe a tiež o podmienkach prípadnej budúcej výstavby na voľných parcelách v danej lokalite, na ktorej ponúkne možnosť spolupodielať sa individuálnym investorom na výstavbe prístupovej cesty a sietí.
 • Obec nebude robiť umelé administratívne prieťahy a schváli výstavbu, pokiaľ bude spĺňať regulatívy platné v danom čase.
 • V prípade, že investor Oleg Shaikhet zmení celú výstavbu na rodinné domy s jedným bytom, obec podporí uvedenú výstavbu a podporí tento projekt aj v rámci svojich komunikačných kanálov.


Obe strany sa dohodli na krokoch pre najbližšie dni, ktoré by malo potvrdiť obojstrannú dôveru:

 • Zverejnením hlavných bodov dohody na webe obce
 • Obec poskytne potrebnú a zákonnú súčinnosť investorovi po zverejnení dohody aby mohol začať budovať vnútornú komunikáciu a siete pre budúcu výstavbu, na ktoré má dnes investor stavebné povolenie
 • Investor pristúpi na zmenu stavebných povolení, ktoré budú znamenať zmenu 7 plánovaných trojdomov, na ktoré dnes má právoplatné stavebné povolenia .
Aj napriek komplikovanému hľadaniu vzájomnej dôvery existuje možnosť, že obe strany nájdu spoločný kompromis, ktorých výsledkom by mohla byť rozumná, primeranejšia zástavba dedinského typu na území Pod ihriskom a Pod gaštanom, zlepšený prístup a infraštruktúra v danej lokalite a získanie pozemku zhruba 8 árov pre zlepšenie občianskej vybavenosti v Marianke.

V prípade úspechu by išlo o príklad dohody, ktorý by bol ukážkou možného kompromisu pre ostatných investorov a s cieľom upokojenie situácie v obci, pričom by sa investori a vedenie obce mohli venovať zmysluplnému rozvoju obce a svoju kapacitu a peniaze nemuseli vynakladať na konfrontácie cez súdy, odvolacie orgány a médiá.

Dohodu musí odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo.


Jednania, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade sa zúčastnili:

Za obec Marianka:
Starosta Dušan Statelov, poslanci Maroš Sýkora a Eugen Jeckel (boli pozvaní aj ostatní)

Za investora:
investor Oleg Shaikhet, Yurii Yuriv (splnomocnenec p. Shaikheta), p. Hasoň

 

Posledná úprava 15.01.2020