UPOZORNENIE na zákaz vypúšťania splaškových vôd

Späť

UPOZORNENIE!!!
Zákaz vypúšťania splaškových vôd

Obec Marianka zakazuje vypúšťanie splaškových odpadových vôd do Grmolinského potoka a ostatných povrchových a podzemných vôd v katastrálnom území obce Marianka.

Obec Marianka bude monitorovať dodržiavanie tohto zákazu. Prípadné nelegálne vypúšťanie odpadových vôd bude riešené v priestupkovom konaní!

Obec Marianka dôrazne upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností na zákaz vypúšťania splaškových odpadových vôd do Grmolinského potoka a ostatných povrchových a podzemných vôd v katastrálnom území obce Marianka.

Povinnosti nakladania s odpadovými vodami určuje zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 36 ods. 15 zákona o vodách: Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.“

Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.

Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu podľa § 77 ods. 1 písm. b zákona o vodách v z. n. p. do výšky 100,- eur!!!

Správneho deliktu na úseku ochrany vôd sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd a do podzemných vôd alebo vypúšťa priemyselné odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom prioritných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.

Za uvedený správny delikt možno uložiť pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 o vodách do výšky trojnásobku poplatku za ročné vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd. Ak nemožno takto určiť výšku pokuty, vypočíta sa násobkom sadzby 1 eura za 1 m3a množstva vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd, najdlhšie však za obdobie predchádzajúceho roka.V obidvoch prípadoch možno uložiť najnižšiu pokutu vo výške 1000,- eur!!!

Priestupky a správne delikty prejednáva Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy.

Posledná úprava 15.01.2020