Ustanovujúca schôdza denného centra seniorov

Späť

Dňa 14.11.2017 sa v Spoločenskej sále OÚ v Marianke konala Ustanovujúca schôdza denného centra seniorov pri Obecnom úrade v Marianke. Na ustanovujúcom stretnutí sa zúčastnilo 25 seniorov s trvalým pobytom v našej obci so záujmom stať sa členmi tohto centra.

Členovia odsúhlasili názov denného centra seniorov (ďalej DCS) „Mariánski seniori“. Stretávanie členov DCS sa bude konať pravidelne jedenkrát za týždeň spravidla každý utorok o 17,00 hod. v priestoroch Spoločenskej sály OÚ v Marianke na Štúrovej 9. Odsúhlasená bola výška členského 5,- EUR na kalendárny rok, pričom na každé organizované podujatie (mimo bežného stretávania a činností záujmových krúžkov) sa bude vyberať účastnícky poplatok na drobné občerstvenie 1,- EUR. DCS Mariánski seniori bude otvorené aj vonkajším záujemcom o členstvo (tým, ktorí tu nemajú trvalý pobyt) za rovnakých podmienok.

Vedúcou denného centra seniorov bola zvolená p. Ing. Gabriela Fukerová
Zástupkyňou vedúcej denného centra seniorov bola zvolená p. Marta Straková
Hospodárom – pokladníkom bol zvolený p. Ing. Rastislav Harman.
Kontrolórom bola zvolená p. Jolana Šecková

Zodpovedné osoby pre voľnočasové aktivity ako aj pre záujmové aktivity budú zvolené na nasledujúcich stretnutiach denného centra seniorov.
Členovia DCS Mariánski seniori odsúhlasili navrhnutý plán činnosti na 12 mesiacov. Plán činnosti DCS zahŕňa rôznorodé aktivity – prednášky, kultúrne podujatia, ručné práce, rôzne záujmové aktivity (napr. spev), duchovné rozpravy, turistiku, výlety a pod. Podrobnejší popis aktivít nájdete na našej web stránke.

Pozvaná predsedníčka Klubu seniorov zo Záhorskej Bystrice, ktorý pracuje ako Občianske združenie - p. Viera Marošová predstavila činnosť ich klubu, ktorý funguje už 30 rokov. Lektorka krúžku šikovných rúk OZ Klubu seniorov zo Záhorskej Bystrice pripravila pri vstupe do Spoločenskej sály OÚ malú výstavku prác členiek ich OZ s ponukou viesť takýto krúžok aj v Marianke. Túto ponuku členovia DCS Mariánski seniori s radosťou prijali.

Podujatia, organizované DCS Mariánski seniori, budú sprístupnené aj ostatnej verejnosti za symbolický poplatok, ktorý bude zakaždým aktuálne vopred zverejnený.

 

 

Posledná úprava 15.01.2020