VÝZVA NA POKOSENIE POZEMKOV!

Späť

Upozornenie v zmysle § 9 ods. 2 VZN obce Marianka č. 3/2015 na zabezpečenie údržby pozemkov v k. ú. Marianka

 

V zmysle § 5 ods. 5 VZN č. 3/2015: „Vlastník nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť je alebo nie je oplotená, je povinný odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia, odstraňovať invázne druhy rastlín, zamedziť ich opätovnému šíreniu a zabezpečiť kosenie pozemku do začiatku kvitnutia, najneskôr však do 30.05. kalendárneho roka. Zoznam inváznych druhov rastlín ustanovilo Ministerstvo životného prostredia vo vyhláške č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.“


Neudržiavaním parciel v blízkosti verejných komunikácií a v blízkostí obydlí dochádza k poškodzovaniu zdravých životných podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov Obce Marianka. Starostlivosť o zdravé životné podmienky je jednou zo základných povinností obce v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého: „Obec pri výkone samosprávy najmä utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.“

Navyše v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov je povinný aj: „každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "vlastník") alebo nájomca a správca predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch ak osobitný predpis neustanovuje inak.“


Taktiež v zmysle § 5 ods. 1 VZN č. 3/2015: „Vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti je povinný nehnuteľnosť na vlastné náklady upraviť a udržiavať tak, aby nečistota (napr. papiere, smeti, prach, blato apod.) nebola na verejné priestranstvo alebo susedné pozemky zanášaná vetrom, vozidlom, prípadne splavovaná dažďom,polievaním, a aby neprekážala občanom pri používaní verejných priestranstiev (napríklad prevísajúce konáre kríkov a stromov). Konáre stromov a kríkov prečnievajúce na chodník a/alebo miestnu komunikáciu je vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti povinný obstrihať do výšky 2,5m a konáre prípadne vetvy presahujúce jeho nehnuteľnosť upraviť tak, aby neprekážali chodcom, nesťažovali cestnú premávku, nezasahovali vzdušné elektrické vedenia a nezakrývali dopravné značenia a zariadenia.“

Nerešpektovaním horeuvedených povinností sa dopúšťate priestupku na úseku ochrany životného prostredia v zmysle § 45 ods. 1 zákona 372/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého: „Priestupku sa dopustí ten, kto porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia iným spôsobom, než ako vyplýva z ustanovení § 21 až 44, zhorší životné prostredie.“

Za takýto priestupok je možné udeliť pokutu až do výšky 99 Eur.

V zmysle § 9 ods. 2 VZN č. 3/2015: „V prípade, ak vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti nedodrží niektoré ustanovení VZN, je Obec za účelom zabezpečenia poriadku a bezpečnosti oprávnená, po predchádzajúcom písomnom upozornení vlastníka dotknutej nehnuteľnosti, zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady vlastníka nehnuteľnosti, pričom za týmto účelom možno v nevyhnutnej miere vstúpiť na súkromný pozemok. Vlastník nehnuteľnosti zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Obci v dôsledku nedodržania ustanovení tohto VZN.“

Neudržiavané a zaburinené pozemky nie sú dobrou vizitkou ani pre ich vlastníkov, a taktiež ani pre obec Marianka. Preto Vás vyzývame, aby ste zabezpečili kosenie, údržbu a úpravu vašich parciel  v lehote do 30.05.2017 tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov ako aj zhoršovaniu životného prostredia a ohrozovaniu zdravia obyvateľov obce. Porušenie týchto predpisov bude riešené v priestupkovom konaní.

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020