ZÁKAZ PÁLENIA ODPADOV

Späť

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Marianka upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrady a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • VZN obce č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Marianka

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením zeleného odpadu, v prípade keď sa nad obcou vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Marianka. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď.


Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domuplastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Posledná úprava 15.01.2020