Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Späť

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Marianka z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Podrobnosti v priloženom dokumente pdf

Posledná úprava 15.01.2020